Hľadáčik

Reklamačný poriadok

Čo by ste mali vedieť?_____________________________________________________________

 • že ak zistíte pri preberaní tovaru od kuriérskej spoločnosti, že obal je poškodený, takýto tovar nemusíte prevziať. My však potrebujeme vedieť dôvod neprevzatia, preto trvajte na spísaní "Záznamu o škode"! Určite nebude na škodu, ak si urobíte fotodokumentáciu a pošlete nám ju na náš e-mail. Tlačivo Záznam o škode Vám poskytne kuriér.

 • že ak si rozbalíte tovar doma a zistíte, že je poškodený, môžete si uplatniť reklamáciu

 • že sa s nami môžete okamžite poradiť ako postupovať pri reklamácii a môžete to urobiť telefonicky

 • že ak je výrobok vadný a zistíte to až po inštalácii, takisto si môžete uplatniť reklamáciu

 • že reklamáciu vybavujeme až po obdržaní všetkých dokladov a tovaru – pozrite si láskavo bod e/ Reklamačného poriadku. Teda vybavujeme reklamáciu uplatnenú písomne. Nepreberáme tovar zasielaný na dobierku!

 • že u nás nakupujete bez riziká, lebo nám záleží na Vašej spokojnosti a na našom dobrom mene.

 

          Reklamačný poriadok 

a/         Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar, zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu a na stránke internetového obchodu www.farbytonery.sk, a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo ich meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

b/        Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

c/         V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci v zmysle platnej legislatívy, je povinný vybaviť reklamáciu až po úhrade  v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

d/         Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

f/      Postup pri vybavovaní reklamácie je uvedený v tomto Reklamačnom poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s jeho obsahom v celom rozsahu, bol riadne informovaný o podmienkach a spôsoboch reklamácie zakúpeného tovaru, vrátane údajov o tom, ako a kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ustanovením §18 odst. 1 zákona č.250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon“).

e/      Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný si uplatniť reklamáciu bezodkladne. Ak dodaný tovar vykazuje vady, kupujúci má právo si uplatniť reklamáciu tovaru u predávajúceho v súlade s ust. §18 odst.2 Zákona a to tak, že kupujúci na adresu predávajúceho doporučene alebo poistenou zásielkou zašle reklamovaný tovar a uvedené doklady, pretože až po ich obdržaní predávajúcim bude začaté reklamačné konanie:

 • vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je vždy priložený k dokladom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru odosielaného kupujúcemu a je označený ako Reklamačný protokol. Reklamačný protokol sa nachádza aj na internetovej stránke internetového obchodu www.farbytonery.sk, ktorý si kupujúci môže stiahnuť. Vyplnený Reklamačný protokol musí presne obsahovať popis, rozsah a charakter vád tovaru.

 • reklamovaný tovar

 • kontrolná stránka z tlačiarne

Reklamáciu zaslanú na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamáciu nie je možné uplatniť telefonicky.

d/  Predávajúci po obdržaní všetkých požadovaných dokladov a reklamovaného tovaru, vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme na e-mail kupujúceho, kde presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením §18 odst.5 Zákona a pouči spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú s ustanovenia §622 a ustanovenia §623 Občianskeho zákonníka. Spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne s kupujúcim bez zbytočného odkladu alebo do 3 dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru výrobcom, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní a predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie informovať kupujúceho písomne e-mailom najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie .

 f/     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu tovaru za bezchybný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby
 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu vecia lebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny tovaru

 • odôvodneným zamietnutím reklamácie

g/      V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nových dodacích materiálov a tohto Reklamačného protokolu.

h/    O ukončení reklamačného konania a výsledku relamácie predávajúci informuje kupujúceho e-mailom.

i/          Reklamácia sa považuje zavybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodneným zamietnutím.

j/          Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

k/         Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení

 • nepredložením vyplneného Reklamačného protokolu

 • nevrátením reklamovaného tovaru

 • mechanickým poškodením tovaru

 • neodborným alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie

 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome a pri vandalizme. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i nabežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať