Hľadáčik

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Čo by ste mali vedieť?_______________________________________________________

  • že od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť aj bez udania dôvodu pred dodaním tovaru

  • že storno poplatky neúčtujeme

  • že ak je tovar na ceste, to znamená - vznikli nám náklady na jeho prepravu, potom si tieto náklady budeme účtovať. Cenu za tovar, ktorú ste nám zaplatili, Vám vrátime

  • že od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa. Storno kúpnej zmluvy.

a/         Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť odzmluvy aj pred dodaním tovaru.

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 48 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez stornopoplatku a to za predpokladu, že tovar nebol odoslaný.

b/         V prípade, že tovar bol odoslaný, predávajúci si bude účtovať náklady, ktoré mu vznikli na dopravu tovaru na adresu kupujúceho. V prípade, že tovar bol odoslaný na adresu kupujúceho, vráti iba cenu za tovar, túto však nemusí vrátiť skôr ako je mu doručený tovar späť alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) zákonač. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy v prípade, že tovar ešte nebol odoslaný.

c/        Spotrebiteľ (kupujúci) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

d/        Spotrebiteľ (kupujúci) je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ (kupujúci)je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Predajca odporúča kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť "Formulár na odstúpenie odkúpnej zmluvy", v ktorom je potrebné vyplniť všetky požadované údaje.

Takto vrátený  tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý!

Nezasielajte nám tovar, ktorý bol už použitý, na účely pre ktoré je určený. Použitý tovar je možné vrátiť iba v prípade reklamácie, z dôvodu jeho vady – informácie a postup pozrite v časti: 11/ Reklamačný poriadok.

d/        Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.