Hľadáčik

Ochrana osobných údajov

 

Čo by ste mali vedieť?_______________________________________________________

 • že naše systémy   sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje  sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/ 2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov.   

 • že osobné údaje zhromažďujeme iba z dôvodu vybavenia Vašej objednávky k Vašej maximálnej spokojnosti

 • že k vybaveniu objednávky, resp. jej priebehu potrebujeme vedieť Vaše meno, priezvisko, adresu (alebo názov firmy, IČO), adresu pre doručenie tovaru, a kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailovú adresu

 • že tieto Vami poskytnuté údaje nebudeme poskytovať tretej osobe okrem prepravnej spoločnosti, pretože tá musí mať údaje k doručeniu tovaru

 • že v prípade, že budete poskytnuté chcieť zmeniť alebo vymazať, urobíme to na základe Vašej písomnej žiadosti do 3 dní od jej obdržania

 • že ak budete mať podozrenie, že s Vašimi osobnými údajmi bude nakladané v rozpore s príslušným zákonom, okamžite sa obráťte na nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a my budeme okamžite jednať, aby sme mohli zistiť skutočnosti a zjednať nápravu

 • že viacej o našom vyhlásení o ochrane osobných údajov si môžete prečítať nižšie a na našej e-mailovej stránke v časti „Obchodné podmienky“

  __________________________________________________________________

   

  Ochrana osobných údajov

               Predávajúci vyhlasuje, že jeho systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/ 2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.

  a/         Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  b/         Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  c/        Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ustanovenia §10 odst.3 písm. b) Zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  d/        Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

  e/        Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi platnými v SR. a v súlade s dobrými mravmi (§6 odst. 1 Zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

  f/         Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením §6 odst. 2 písm. c) Zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto Obchodných podmienkach.

  g/        Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením §6 odst. 2 písm. e) Zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach a osobitne zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a tiež ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

  h/       Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

  ch/       Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetký me-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty nakontaktnú adresu.

  i/          Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom budú tieto okamžite blokované. Predmetné osobné údaje už nebudú používané na marketingové a iné účely.