Hľadáčik

Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky

 

Obsah Všeobecných Obchodných podmienok:

1/ Vymedzenie pojmov

2/ Všeobecné ustanovenia

3/ Práva a povinnosti predávajúceho

4/ Práva a povinnosti kupujúceho

5/ Kúpna zmluva (objednanie tovaru)

6/ Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

7/ Dodacie podmienky

8/ Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

9/ Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škodu na tovare

10/  Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa.Storno kúpnej zmluvy.

11/ Reklamačný poriadok 

12/ Ochrana osobných údajov

13/ Záverečné ustanovenia

 

 

1/ Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom internetove jstránky www.farbytonery.sk je  HD Projekt s.r.o. so sídlom Hrnčiarske Zalužany č. 328, 980 12 Hrnčiarske Zalužany; IČO: 51 085 038, DIČ: 21 20 59 8381, prevádzka 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, ul. K. Mikszátha 6.

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • Telefón: +421 903 539 522; +421 915 78 78 34

 • Poštová adresa: HD Projekt s.r.o., ul. K. Mikszátha 6, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 • Číslo účtu bezhotovostnej platby: SK40 5200 0000 0000 1763 7622

 • Technické informácie : Ing. Dušan Chovanec,  tel.: +421 903 502 087

  Predávajúcim a Dodávateľom tovarov a služieb je HD Projekt so sídlom Hrnčiarske Zalužany č. 328, 980 12 Hrnčiarske Zalužany; IČO: 51 085 038, DIČ: 21 20 59 8381.

  Kupujúcim je každý návštevník e-shopu www.farbytonery.sk, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákonač. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

  E-shop, je elektronický obchod (e-shop, internetový obchod alebo online obchod) je špeciálna webová aplikácia, ktorá slúži k sprostredkovaniu obchodných transakcií.

  Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

  Kúpna zmluva (ďalej aj „objednávka“) vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

  Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

  Kúpna cena pozostáva z ceny tovaru (cena vrátane DPH), ceny za doručenie tovaru a ceny za balné.

  Cena tovaru pozostáva z ceny (vrátane DPH), ktorá je uvedená v zozname tovaru jednotlivo pri každom tovare v časti „Produkty“.

  Zmluvnými stranami sú v tomto obchodnom vzťahu predávajúci a kupujúci. 

   

  2/    Všeobecné ustanovenia

         a/              Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.farbytonery.sk, medzi spoločnosťou HD Projekt s.r.o. (ďalej „predávajúci“) a obchodnými partnermi (ďalej „kupujúci“) a boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode a Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

         b/             Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu svoj súhlas so skutočnosťou, že tieto Všeobecné obchodné podmienky a ustanovenia sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky e-shopu predávajúceho a na základe ktorej predávajúci dodá objednaný tovar prezentovaný na jeho internetovej stránke kupujúcemu a rovnako na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

         c/              Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

         d/             Zoznam tovaru v časti “Produkty“ na internetovej stránke e-shopu, ktorý prevádzkuje predávajúci, je zoznamom dodávaného tovaru, ktorý môže byť priebežne aktualizovaný. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov a zároveň oznamuje, že grafické zobrazenie niektorých produktov môže byť ilustračné.

  3/    Práva a povinnosti predávajúceho

         a/              Predávajúci je povinný na základe potvrdenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v požadovanej kvalite a množstve a v dohodnutom termíne. Tovar je povinný zabaliť v súlade s jeho vlastnosťami tak, aby pri jeho preprave a manipulácii bol chránený pred poškodením.

         b/             Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

        c/              Predávajúci je povinný spolu s dodaným tovarom kupujúcemu zaslať v písomnej forme a daňový doklad (faktúru) v kodifikovanej forme slovenského jazyka..

         d/             Predávajúci má právo, aby mu kupujúci včas a riadne uhradil kúpnu cenu za dodaný tovar.

         e/              Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný tovar dodať kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope v časti „Produkty“ pri predmetnom tovare; toto právo uplatní v prípade, že sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom riešení kúpnej zmluvy alebo jej časti. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný písomne e-mailom a v prípade, že uhradil celú, alebo časť kúpnej ceny, bude mu vrátená v lehote 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

         f/              V prípade osobného odberu tovaru, ktorého cena bola vopred uhradená bezhotovostne prostredníctvom bankového prevodu, si predávajúci vyhradzuje právo na overenie totožnosti kupujúceho.

  4/    Práva a povinnosti kupujúceho

         a/              Kupujúci je povinný prevziať tovar, ktorý si zakúpil alebo objednal a uhradil požadovaným spôsobom (niektorým z uvedených spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach).

         b/             Kupujúci je povinný prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Ak je balík poškodený alebo kupujúci vizuálne zistí, že balík nie je v poriadku v súlade s objednávkou, kuriérovi do poznámky uvedie charakter poškodenia balíka (popis poškodenia) a následne poškodenie nafotí. V takomto prípade nie je povinný tovar prevziať, prípadne uhradiť cenu dobierky.

         c/              Kupujúci je povinný v prípade neprevzatia tovaru bez udania dôvodu, uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré boli spojené s jeho expedíciou a vrátením.

         d/             Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, v dohodnutej cene vrátane nákladov na doručenie tovaru (kúpna cena).

         e/          Kupujúci je povinný zachovávať dobre mravy v súvislosti s menom spoločnosti predávajúceho a nepoškodzovať jeho meno.

         f/              Kupujúci ma právo na dodanie tovaru, ktorý si objednal a uhradil požadovaným spôsobom (niektorým z uvedených spôsobov, uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach), ktorý je potvrdený v objednávke (t.j. v požadovanom množstve, kvalite, v uvedenom termíne a na uvedenom mieste dodania) obidvoma zmluvnými stranami.

        

  5/ Kúpna zmluva (objednanie tovaru)

  a/              Kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť s imožnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby a potvrdením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami.

  b/             Kupujúci zaslaním objednávky prejaví súhlas s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

  c/             Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom označený ako „Potvrdenie objednávky“, ktoré obsahuje tieto údaje: dostupnosť a termín dodania tovaru, názov tovaru, množstvo tovaru (ks), jednotková cena tovaru, celková cena tovaru, adresa doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby, kontaktné údaje, podmienky a spôsob prepravy.

  Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptáciu objednávky.

  Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

  6/         Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

         a/              Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú potvrdením objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej „kúpna cena“) formou bezhotovostnej platby na účet predávajúceho alebo formou hotovostnej platby pri dodaní kuriérom.

  Túto kúpnu cenu za objednaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť v lehote uvedenej pri potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

  Objednávka tovaru, pri ktorej je uvedená bezhotovostná platba bude vybavovaná až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

          Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane DPH.

         Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

         b/             Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR-a a zmien cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

         c/             Platobné podmienky:

  Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  - platba nad obierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

  - bezhotovostná platba na účet predávajúceho 

  7/               Dodaciepodmienky

        a/           Tovar je predávaný podľa informačných popisov umiestnených na internetovej stránke e-shopu; fotografie sú v niektorých prípadoch ilustračné. Písomné údaje o tovare, ktoré sú umiestnené na internetovej stránke predávajúceho, sú nezáväznými údajmi.

        b/        Predávajúci je povinný do 7 pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

        c/         Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný podľa kapacitných možností v nasledujúci pracovný deň.

        d/         Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho a tiež o možnosti realizácie čiastočných dodávok, pričom na ďalšie dodávky neúčtuje cenu z  dopravu.

        e/       Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňovýdoklad), a ostatné dokumenty, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou tovaru alebo služby od výrobcu.

        f/        Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

        g/       Predávajúci realizuje dopravu kukupujúcemu prostredníctvom prepravných spoločností podľa ponuky v čase objednávania.

        h/       Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. V prípade, že je obal tovaru poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a žiadať o spísanie "Záznamu o škode", v takomto prípade sa neodporúča kupujúcemu tovar prevziať. Iba na základe "Záznamu o škode" bude predávajúci konať. Ak kupujúci prevezme poškodený tovar, môže mu predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo výmenu tovaru, a to v súlade s Reklamačným poriadkom v týchto Všeobecných obchodných podmienkach..

        ch/      V prípade, že si kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar a za dopravu bezhotovostne na účet predávajúceho, bude mu platba za tovar vrátená na jeho účet po odčítaní prepravných nákladov.

        i/         Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, resp. do inej dohodnutej lehoty, od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zaslané na e-mail predávajúceho: farbytonery@farbytonery.sk. Ak kupujúci za tovar a dopravu vopred zaplatil, bude mu vrátená platba za tovar a platba za dopravu bezhotovostným prevodom na jeho účet a to v lehote 3 pracovných dní od písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  8/         Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

  a/              Pri platbe prevodom na bankový účet predávajúceho za dopravu a balné účtujeme pri doprave kuriérskou spoločnosťou GLS 2,90 EUR

  b/              Pri platbe na dobierku, za dopravu a balné účtujeme pri doprave kuriérskou spoločnosťou GLS 2,90 + 2,50 EUR 

  c/             Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako na vyššie uvedenom postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

  d/             Predávajúci môže po dohode s kupujúcim, zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu  okamžite a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, žekupujúcemu nebude účtovať néžiadnu dodatočnú platbu za dopravu, okrem tej, ktorá bola započítaná v objednávke (teda v prvej zásielke).

  e/              Kupujúci si môže tovar prevziať aj osobne po dohode s kupujúcim, ak kupujúci za tovar zaplatil bezhotovostným bankovým prevodom a  úhradu už evidujeme na našom účte. V tomto prípade neúčtujeme platbu za dopravu.

 

 9/     Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škodu na tovare

a/            Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia celej kúpnej ceny za tovar a služby, uvedené v kúpnej zmluve.

b/              Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

c/         Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď prevezme tovar.

 

10/    Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa. Storno kúpnej zmluvy.

a/         Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť odzmluvy aj pred dodaním tovaru.

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 48 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez stornopoplatku a to za predpokladu, že tovar nebol odoslaný.

b/         V prípade, že tovar bol odoslaný, predávajúci si bude účtovať náklady, ktoré mu vznikli na dopravu tovaru na adresu kupujúceho. V prípade, že tovar bol odoslaný na adresu kupujúceho, vráti iba cenu za tovar, túto však nemusí vrátiť skôr ako je mu doručený tovar späť alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) zákonač. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy v prípade, že tovar ešte nebol odoslaný.

c/        Spotrebiteľ (kupujúci) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

d/        Spotrebiteľ (kupujúci) je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ (kupujúci)je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Predajca odporúča kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť "Formulár na odstúpenie odkúpnej zmluvy", v ktorom je potrebné vyplniť všetky požadované údaje.

Takto vrátený  tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý!

Nezasielajte nám tovar, ktorý bol už použitý, na účely pre ktoré je určený. Použitý tovar je možné vrátiť iba v prípade reklamácie, z dôvodu jeho vady – informácie a postup pozrite v časti: 11/ Reklamačný poriadok.

d/        Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

           

11/       Reklamačný poriadok 

a/         Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar, zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu a na stránke internetového obchodu www.farbytonery.sk, a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo ich meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

b/        Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

c/         V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci v zmysle platnej legislatívy, je povinný vybaviť reklamáciu až po úhrade  v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

d/         Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

f/      Postup pri vybavovaní reklamácie je uvedený v tomto Reklamačnom poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s jeho obsahom v celom rozsahu, bol riadne informovaný o podmienkach a spôsoboch reklamácie zakúpeného tovaru, vrátane údajov o tom, ako a kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ustanovením §18 odst. 1 zákona č.250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon“).

e/      Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný si uplatniť reklamáciu bezodkladne. Ak dodaný tovar vykazuje vady, kupujúci má právo si uplatniť reklamáciu tovaru u predávajúceho v súlade s ust. §18 odst.2 Zákona a to tak, že kupujúci na adresu predávajúceho doporučene alebo poistenou zásielkou zašle reklamovaný tovar a uvedené doklady, pretože až po ich obdržaní predávajúcim bude začaté reklamačné konanie:

 • vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je vždy priložený k dokladom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru odosielaného kupujúcemu a je označený ako Reklamačný protokol. Vyplnený Reklamačný protokol musí presne obsahovať popis, rozsah a charakter vád tovaru.

 • reklamovaný tovar

 • kontrolná stránka z tlačiarne

Reklamáciu zaslanú na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamáciu nie je možné uplatniť telefonicky.

d/  Predávajúci po obdržaní všetkých požadovaných dokladov a reklamovaného tovaru, vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v písomnej forme na e-mail kupujúceho, kde presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením §18 odst.5 Zákona a pouči spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú s ustanovenia §622 a ustanovenia §623 Občianskeho zákonníka. Spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne s kupujúcim bez zbytočného odkladu alebo do 3 dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru výrobcom, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní a predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie informovať kupujúceho písomne e-mailom najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie .

 f/     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu tovaru za bezchybný, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby
 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu vecia lebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny tovaru

 • odôvodneným zamietnutím reklamácie

g/      V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nových dodacích materiálov a tohto Reklamačného protokolu.

h/    O ukončení reklamačného konania a výsledku relamácie predávajúci informuje kupujúceho e-mailom.

i/          Reklamácia sa považuje zavybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodneným zamietnutím.

j/          Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

k/         Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení

 • nepredložením vyplneného Reklamačného protokolu

 • nevrátením reklamovaného tovaru

 • mechanickým poškodením tovaru

 • neodborným alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie zariadenia

 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome a pri vandalizme. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i nabežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

           

12/       Ochrana osobných údajov

             Predávajúci vyhlasuje, že jeho systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/ 2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.

a/         Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

b/         Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

c/        Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ustanovenia §10 odst.3 písm. b) Zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

d/        Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

e/        Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi platnými v SR. a v súlade s dobrými mravmi (§6 odst. 1 Zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

f/         Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením §6 odst. 2 písm. c) Zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto Obchodných podmienkach.

g/        Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením §6 odst. 2 písm. e) Zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach a osobitne zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a tiež ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

h/       Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

ch/     Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetký me-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty nakontaktnú adresu.

i/       Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom budú tieto okamžite blokované. Predmetné osobné údaje už nebudú používané na marketingové a iné účely.

    

13/       Záverečné ustanovenia

a/         Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Obchodné podmienky aj  bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých Obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke e-shopu predávajúceho.

b/         Neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok je aj Reklamačný poriadok a informácia o Ochrane osobných údajov.

c/         V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať tiež písomnú formu.

d/         Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal Obchodné podmienky, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok a Ochrana osobných údajov a v celom rozsahu súhlasí s ich znením.

e/         Tieto Obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránkee-shopu.

f/         Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

g/         Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 23. sempembra 2017.